Privacyverklaring


Inleiding

P.zaken – ontdek.leef.groei gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle persoonsgegevens die zij verwerkt, waaronder die van haar opdrachtgevers, re-integratiekandidaten en andere relaties. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

De bedrijfsgegevens van P.zaken – ontdek.leef.groei zijn als volgt:

Bedrijfsadres: Hoofdstraat 96, 5171 DG te Kaatsheuvel
E-mailadres: francis@pzaken.nl
Kvk-nummer: 18087709

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

P.zaken – ontdek.leef.groei verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij haar) opdrachtgevers, re-integratiekandidaten, (contactpersonen bij) werkervaringsplaatsen, ketenpartners (zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, enz.) en eventuele andere personen waarmee P.zaken – ontdek.leef.groei contact onderhoudt.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

P.zaken – ontdek.leef.groei verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

  • om uitvoering te geven aan overeenkomsten, in het bijzonder opdrachten die ertoe strekken de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid te verzorgen,
  • voor zover dat nodig is om dergelijke overeenkomsten tot stand te brengen,
  • omdat P.zaken – ontdek.leef.groei daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties;
  • en in een voorkomend geval omdat P.zaken – ontdek.leef.groei dat wettelijk verplicht is.

Indien nodig, kan P.zaken – ontdek.leef.groei uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Om welke soorten gegevens gaat het?

Alleen indien dit in overeenstemming is met de bovenstaande doelen en gronden, verwerkt P.zaken – ontdek.leef.groei uw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens er verwerkt worden, is telkens afhankelijk van wat er in de gegeven context nodig is. U kunt van P.zaken – ontdek.leef.groei verwachten  dat zij niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (van klanten) en gegevens die nodig zijn om effectief invulling te geven aan de re-integratie en/of begeleiding van de kandidaat.

Ook kan het voorkomen dat P.zaken – ontdek.leef.groei zelf persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de continuïteit van haar bedrijfsvoering of het organiseren dan wel bijwonen van een evenement. Dit zijn dan telkens persoonsgegevens die door u als betrokkene zelf vrijwillig beschikbaar zijn of worden gesteld, bijvoorbeeld online.

Hoe zit het met beveiliging en vertrouwelijkheid?

P.zaken – ontdek.leef.groei heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. P.zaken – ontdek.leef.groei draagt ervoor zorg dat de door haar verwerkte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. P.zaken – ontdek.leef.groei legt gelijkwaardige verplichtingen op het gebied van beveiliging en vertrouwelijkheid op aan door haar ingeschakelde verwerkers.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

P.zaken – ontdek.leef.groei bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de op pagina één beschreven doelen te realiseren. Na afronding van een overeenkomst, worden de persoonsgegevens die enkel in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog nacontact plaats kan gaan vinden.

Met welke derden worden persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden door P.zaken – ontdek.leef.groei uitsluitend als dit voor een van de hiervoor omschreven doeleinden nodig is, doorgegeven aan derden. Voor het effectief begeleiden van een re-integratiekandidaat kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals een verzuimcoördinator of een mogelijke werkervaringsplaats. Ook kan het zo zijn dat P.zaken – ontdek.leef.groei een andere professionele partij inschakelt of diensten laten uitvoeren in het kader waarvan persoonsgegevens doorgegeven worden, zoals voor:

  • documenten- en dossierbeheer
  • financiële administratie en verslaglegging
  • ICT en dienstverlening daar omheen
  • faciliteren van websites en sociale media-accounts

Worden er ook online persoonsgegevens verwerkt?

Website

P.zaken – ontdek.leef.groei maakt op haar website, www.pzaken.nl, geen gebruik van cookies, althans enkel van functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op een computer, tablet, smartphone of ander device. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van voorkeursinstellingen.

Sociale media

P.zaken – ontdek.leef.groei maakt gebruik van sociale media zoals LinkedIn en Instagram. Indien er door P.zaken – ontdek.leef.groei persoonsgegevens op sociale media worden geplaatst, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op de sociale media-account(s) van P.zaken – ontdek.leef.groei plaatsen of op het doorplaatsen van berichten heeft P.zaken – ontdek.leef.groei geen directe invloed. Daarvoor aanvaardt zij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op de sociale media-account(s) van P.zaken – ontdek.leef.groei ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact op met P.zaken – ontdek.leef.groei. Gegevens die u zelf publiceert op social media kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-provider. Dit spreekt voor zich, maar P.zaken – ontdek.leef.groei vindt het toch goed u hier ter volledigheid op te wijzen.

Websites van derden

In de digitale uitingen van P.zaken – ontdek.leef.groei (zoals website, sociale media-accounts en mailings) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. P.zaken – ontdek.leef.groei kan niet instaan voor hoe die partijen omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door P.zaken – ontdek.leef.groei.

Welke rechten hebt u als betrokkene

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging indienen bij P.zaken – ontdek.leef.groei. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u per e-mail bezwaar maken en/of verzoeken om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U dient uw verzoek of bezwaar te richten aan info@pzaken.nl. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt bij hoe P.zaken – ontdek.leef.groei met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. P.zaken – ontdek.leef.groei geeft die graag.

Let op

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Oude versies verliezen daarmee hun gelding. Op de website van P.zaken – ontdek.leef.groei (www.pzaken.nl) vindt u altijd de meest recente versie.