Algemene voorwaarden voor dienstverlening

P.zaken – ontdek.leef.groei

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • zaken – ontdek.leef.groei: de gebruiker van de algemene voorwaarden. P.zaken – ontdek.leef.groei is als eenmanszaak gevestigd te Kaatsheuvel en ingeschreven in de KvK onder nummer 18087709.
 • Opdrachtgever: de contractspartij van P.zaken – ontdek.leef.groei in wiens opdracht P.zaken – ontdek.leef.groei werkzaamheden uitvoert.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen P.zaken – ontdek.leef.groei en de opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document met de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door P.zaken – ontdek.leef.groei, met inbegrip van eventuele toekomstige versies hiervan.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle eventuele toekomstige versies gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen P.zaken – ontdek.leef.groei en een opdrachtgever waarop P.zaken – ontdek.leef.groei deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met P.zaken – ontdek.leef.groei, waarbij voor de uitvoering derden door P.zaken – ontdek.leef.groei worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij in een individueel geval uitdrukkelijk en schriftelijk tussen P.zaken – ontdek.leef.groei is overeengekomen dat de algemene voorwaarde van de opdrachtgever (of een deel daarvan) van toepassing zijn.
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. P.zaken – ontdek.leef.groei en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door P.zaken – ontdek.leef.groei gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. P.zaken – ontdek.leef.groei is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de partij aan wie de offerte is gericht schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is P.zaken – ontdek.leef.groei daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij P.zaken – ontdek.leef.groei anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht P.zaken – ontdek.leef.groei niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. zaken – ontdek.leef.groei gaat ten opzichte van haar opdrachtgevers een inspanningsverplichting aan en aldus niet een resultaatsverplichting. Dit betekent dat P.zaken – ontdek.leef.groei de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren, met inachtneming van de op dat moment bekende stand der wetenschap, maar dat P.zaken – ontdek.leef.groei niet kan garanderen dat haar inspanningen het beoogde (re-integratie)resultaat zullen bewerkstelligen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P.zaken – ontdek.leef.groei het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hiervoor is geen aparte instemming van de opdrachtgever nodig.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan P.zaken – ontdek.leef.groei aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan P.zaken – ontdek.leef.groei worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan P.zaken – ontdek.leef.groei zijn verstrekt, heeft P.zaken – ontdek.leef.groei het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien voor de goede uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens ontbreken en opdrachtgever, na hier door P.zaken – ontdek.leef.groei op gewezen te zijn, desondanks P.zaken – ontdek.leef.groei verzoekt de uitvoering van de opdracht aan te vangen en/of voort te zetten, komen alle gevolgen daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. zaken – ontdek.leef.groei ontvangt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens in beginsel van de opdrachtgever. Indien de gegevens door derden aan P.zaken – ontdek.leef.groei wordt aangereikt (bijvoorbeeld door de (re-integratie)kandidaat of diens behandelaars) is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk te borgen dat dit met inachtneming van alle (privacy)regelgeving gebeurt. De opdrachtgever is aansprakelijk indien dit niet het geval blijkt te zijn en vrijwaart P.zaken – ontdek.leef.groei voor alle aanspraken van derden in dit verband.
 5. zaken – ontdek.leef.groei is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die direct of indirect het gevolg is van het feit dat P.zaken – ontdek.leef.groei is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor P.zaken – ontdek.leef.groei kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan P.zaken – ontdek.leef.groei de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door P.zaken – ontdek.leef.groei of de door P.zaken – ontdek.leef.groei ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart P.zaken – ontdek.leef.groei voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. P.zaken – ontdek.leef.groei zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal P.zaken – ontdek.leef.groei de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal P.zaken – ontdek.leef.groei daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal P.zaken – ontdek.leef.groei geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan P.zaken – ontdek.leef.groei kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Looptijd

 1. De overeenkomst tussen P.zaken – ontdek.leef.groei en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd die tevoren is overeengekomen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever P.zaken – ontdek.leef.groei derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens rechtsgevolgen in kunnen treden.

Artikel 7: Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 4 t/m 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium is overeengekomen gelden de leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van P.zaken – ontdek.leef.groei, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten bij een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. zaken – ontdek.leef.groei is gerechtigd een met de opdrachtnemer overeengekomen honorarium of uurtarief te verhogen met inachtneming van de volgende bepalingen.
  1. zaken – ontdek.leef.groei is gerechtigd voornoemd honorarium of uurtarief jaarlijks, derhalve telkens na 12 maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de opdracht, te indexeren op basis van de prijsindexcijfer commerciële dienstverlening en transport, categorie 78, ‘arbeidsbemiddeling en personeelsvoorzieningen’ (index 2015 = 100).
  2. Voor is P.zaken – ontdek.leef.groei bevoegd prijsstijgingen doorberekenen, indien P.zaken – ontdek.leef.groei kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of inkoopkosten.
  3. Bovendien mag P.zaken – ontdek.leef.groei het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan P.zaken – ontdek.leef.groei, dat in redelijkheid niet van P.zaken – ontdek.leef.groei mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 7. zaken – ontdek.leef.groei zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. P.zaken – ontdek.leef.groei zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien opdrachtgever de door P.zaken – ontdek.leef.groei kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van P.zaken – ontdek.leef.groei genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door P.zaken – ontdek.leef.groei aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de term ijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke samengestelde handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van P.zaken – ontdek.leef.groei op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. zaken – ontdek.leef.groei heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende wettelijke samengestelde handelsrente. P.zaken – ontdek.leef.groei kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. P.zaken – ontdek.leef.groei kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval minimaal het tarief zoals dat geldt aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, dan wel een hoger bedrag indien P.zaken – ontdek.leef.groei aannemelijk kan maken dat zij hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten, waaronder de kosten voor het inschakelen van een gemachtigde of advocaat in rechte, en de executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de wijze waarop de opdracht wordt uitgeoefend, vallen uiteen in de navolgende onderdelen:
 • klachten aangaande uitvoering (bijvoorbeeld bereikbaarheid, wijze van communiceren, termijn van rapporteren, etc.)
 • klachten over de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening
 1. Klachten die op uitvoering van de overeenkomst betrekking hebben, dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk te worden medegedeeld aan P.zaken – ontdek.leef.groei. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening dienen schriftelijk te worden medegedeeld, zodra opdrachtgever daar aanleiding voor ziet. Een schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat P.zaken – ontdek.leef.groei in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal P.zaken – ontdek.leef.groei de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal P.zaken – ontdek.leef.groei slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11: Opzegging

 1. Partijen kunnen een overeenkomst voor bepaalde tijd danwel voor onbepaalde tijd aangaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, maar kan in overleg tussen partijen worden verlengd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan enkel schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van lid 2.
 2. Een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden worden opgezegd.
 3. Indien:
 • een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan wordt opgezegd ofwel
 • indien een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan na ommekomst van de bepaalde tijd niet wordt verlengd

draagt P.zaken – ontdek.leef.groei in overleg met de opdrachtgever zorg voor de overdracht – voor zover nodig – van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging of het niet-verlengen ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor P.zaken – ontdek.leef.groei extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 1. zaken – ontdek.leef.groei is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst P.zaken – ontdek.leef.groei ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij de nakoming van de verplichtingen daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is P.zaken – ontdek.leef.groei bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van P.zaken – ontdek.leef.groei op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien P.zaken – ontdek.leef.groei de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. zaken – ontdek.leef.groei behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, indien daar reden voor aanwezig zijn.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van P.zaken – ontdek.leef.groei is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door P.zaken – ontdek.leef.groei gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 gelden de volgende bepalingen.
 3. Partijen maken een onderscheid tussen directe en indirecte schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van P.zaken – ontdek.leef.groei aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan P.zaken – ontdek.leef.groei toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Onder directe schade wordt in ieder geval niet begrepen schade die voortvloeit uit het niet correct en/of niet tijdig voldoen aan de voorwaarden die de Wet Verbetering Poortwachter stelt, waardoor opdrachtgever gehouden is salaris door te betalen voor een werknemer, terwijl bij het wel voldoen aan de voorwaarden van de Wet Verbetering Poortwachter aan de werknemer een  arbeidsongeschiktheidsuitkering zou worden uitgekeerd.

 1. zaken – ontdek.leef.groei is – behoudens ingeval van opzet of grove schuld – nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, extra loonkosten i.v.m. het niet correct en/of niet tijdig voldoen aan de voorwaarden van de Wet Verbetering Poortwachter, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade of nadeel van de opdrachtgever door toename of langer voortduren van de arbeidsongeschiktheid van de re-integratiekandidaat, bijvoorbeeld doordat hij/zij schade of letsel oploopt in de uitvoering van werkzaamheden bij de werkervaringsplaats.
 2. Indien P.zaken – ontdek.leef.groei met inachtneming van de voorgaande artikelleden aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid – behoudens ingeval van opzet of grove schuld – voorts beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans het declaratiebedrag waar dat gedeelte van de opdracht betrekking op heeft.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht die op het moment van het intreden van de schade reeds langer dan 6 maanden heeft gelopen (hierbij worden ook verlengingen meegerekend), de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 14: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten/diensten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet aan de betreffende partij is te wijten, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop P.zaken – ontdek.leef.groei geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor P.zaken – ontdek.leef.groei niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van P.zaken – ontdek.leef.groei worden daaronder begrepen.
 3. zaken – ontdek.leef.groei heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat P.zaken – ontdek.leef.groei haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel P.zaken – ontdek.leef.groei ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P.zaken – ontdek.leef.groei gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of als partijen in redelijkheid de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie moeten veronderstellen.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, P.zaken – ontdek.leef.groei gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en P.zaken – ontdek.leef.groei zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is P.zaken – ontdek.leef.groei niet gehouden tot schadevergoeding over schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt P.zaken – ontdek.leef.groei zich de rechten en bevoegdheden voor die P.zaken – ontdek.leef.groei toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door P.zaken – ontdek.leef.groei verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van P.zaken – ontdek.leef.groei worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. zaken – ontdek.leef.groei behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg terzake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van P.zaken – ontdek.leef.groei of van ondernemingen waarop P.zaken – ontdek.leef.groei ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 19: Geschillen

 1. Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op elke overeenkomst tussen P.zaken – ontdek.leef.groei en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen tussen P.zaken – ontdek.leef.groei en haar opdrachtgevers.

Artikel 21: Wijziging van de voorwaarden

 1. Op alle opdrachten die P.zaken – ontdek.leef.groei uitvoert, is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien de Algemene Voorwaarden wijzigingen tijdens de looptijd van een overeenkomst, zijn de gewijzigde/nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing direct vanaf het moment dat deze door P.zaken – ontdek.leef.groei aan de betreffende opdrachtgever ter kennis zijn gebracht.